Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin -hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen

Julkaistu 07.08.2019

It√§-Lapin kuntayhtym√§n hallinnoima High five ‚Äď Yhteisty√∂ll√§ hyvinvointia It√§-Lappiin -hanke on saanut my√∂nteisen rahoitusp√§√§t√∂ksen ESR / Kest√§v√§√§ kasvua ja ty√∂t√§ -rakennerahastolta.

'


Itä-Lapin alueen kuntien haasteena on väestörakenteen muutos. Lisäksi haasteita tuovat muun muassa korkea sairastavuus, sosiaaliset ongelmat, sekä työvoiman ja työpaikkojen kohtaamattomuus. Uhkina alueella ovat esimerkiksi palveluiden väheneminen ja siirtyminen muualle, alueiden eriarvoistuminen sekä palvelujen saavutettavuus. Muuttuvan toimintaympäristön myötä entistä tärkeämmäksi Itä-Lapin alueella nousee eri sektorien toimijoiden välinen yhteistyö, joka mahdollistaa resurssitehokkaan toiminnan, erilaisten osaamisten kautta syntyvät uudet ideat ja toimintatavat sekä kehittämistoiminnan tehokkuuden.


Hankkeen alkukartoituksessa kunnat nostivat esille muun muassa tarpeen tiedon ja hyvien käytänteiden jakamiselle, seutukunnallisen hyvinvointityön rakenteen kehittämiselle, järjestöyhteistyön vahvistamiselle ja rakenteen kehittämiselle kuntajärjestö -yhteistyön suuntaan. Myös tarve hyvinvointityön koordinaattorille ja osallisuuskoordinaattorille nostettiin esiin.


Hankkeen kohderyhmänä on heikommassa asemassa olevat itälappilaiset, eli henkilöt, joilla on erilaisia hyvinvointiin liittyviä haasteita. Erityisenä kohderyhmänä hankkeen alkukartoituksessa nousivat esille kuntien nuoret. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat alueella toimivat kuntien eri hallinnonalojen työntekijät ja luottamushenkilöt, järjestöjen työntekijät, yrityksissä työskentelevät sekä muut asukkaiden hyvinvoinnin parissa toimivien tahojen edustajat. Hankkeen lopputuotoksista hyötyvät myös niin sanotut tavalliset, hyvinvoivat lapsiperheet. Kohderyhmien painotukset voivat vaihdella hankkeen aikana kunnittain.


Hankkeen tavoitteena on olemassa olevien hyvien käytänteiden hyödyntäminen ja uusien hyvien käytänteiden kehittäminen itälappilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi, seutukunnallisen hyvinvointityön kehittäminen ja hyvinvointia edistävän työn tunnettavuuden lisääminen.


Hankkeen toimenpiteinä luodaan alueiden hyvinvointityön tueksi erilaisia paikallisiin tarpeisiin vastaavia käytäntöjä, pilotoidaan kuntajärjestö -yhteistyömalleja, joilla saadaan uudenlaista kumppanuutta hyvinvointityöhön, nostetaan alueen hyvinvointityön tunnettuutta viestinnän avulla ja palkataan alueen yhteinen osallisuuskoordinaattori, joka toimii verkostojen rakentajana, yhteistyön sparraajana sekä käytännön toimenpiteiden edistäjänä kunnissa.


Hankkeen tuloksena vahvistetaan itälappilaisten osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja toimintakykyä. Kuntien asukkaat pääsevät osallistumaan toimintojen, palveluiden, kohtaamispaikkojen ja erilaisten kokeilujen kehittämiseen. Lisäksi syntyy seutukunnallinen hyvinvointityön verkostomainen rakenne, jota voidaan hyödyntää Itä-Lapin lisäksi myös muilla alueilla. Hankkeen myötä aikaansaadaan uudenlaisia käytänteitä ja toimintamalleja eri-ikäisten väestöryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi ja ongelmien ennalta ehkäisemiseksi. Näiden toimintamallien lähtökohtana on asukkaiden osallisuus ja eri sektoreiden välinen kumppanuus toimintojen toteuttamisessa. Myös hyvinvointityön näkyvyyttä saadaan vahvistettua Itä-Lapin alueella eri toimijoiden parissa.


Hankkeen kokonaisbudjetti on 277¬†440 euroa, josta ESR -rahasto rahoittaa 80 % ja It√§-Lapin kunnat 20 %. Hankkeen toiminta-alueena on Kemij√§rvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski. Hankeaika on 1.9.2019 ‚Äď 31.8.2021.

Selaa uutisryhmää Etusivu